Thêm nội dung họp ĐHĐCĐ; thông báo đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS

06-05-2016

  Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 06/5/2016, Công ty CP Nam Việt đã hòan tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và rút 01 nhân sự TV HĐQT, 01 nhân sự TV BKS. Để kiện toàn nhân sự phù hợp với các quy định của pháp luật và thuận tiện ngay tại kỳ họp ĐHĐCĐ ngày 12/5/2016. HĐQT quyết định thêm nội dung tại kỳ họp: miễn nhiệm 01 TV HĐQT, 01 TV BKS và bẩu bổ sung 01 TV HĐQT, 01 TV BKS.

Chi tiết nội dung như sau:

1. THông báo gửi cổ đông về thêm nội dung họp.

2.Nghị quyết số 31/2016/NQ- HDQT ngày 06/5/2016.

3. Thông báo đề cử/ ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT, BKS

4. Hồ sơ đề cư/ ứng cử.

5. Quy chế bầu cử.

Trân trọng kinh báo./.