Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Thay đổi website công bố thông tin

07-07-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Kể từ ngày 07/7/2017 , trang web công bố thông tin của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không được thay đổi như sau:

-  Trang web trước khi thay đổi: http://vna-insurance.com/

-  Trang web sau khi thay đổi: http://bhhk.com.vn/

Địa chỉ website đăng tải thông tin thay đổi này là: http://vna-insurance.com/

và http://bhhk.com.vn/

Chi tiết thông báo.

Trân trọng kính báo./.