Thay đổi TV HĐQT

20-11-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 20/11/2017, HDQT đã ban hành NQ số 63/2017/NQ-HĐQT về việc:

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của bà Đỗ Thị Hoài Hương- TV HĐQT.

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho bà Đỗ Thị Hoài Hương.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.