Thay đổi TGĐ và người đại diện theo pháp luật

18-02-2016

Kính gửi: Quý cổ đông

VNI trân trọng công bố:

1. Văn bản số 2252/BTC- QLBH ngày 18/2/2016 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận ông Trần Trọng Dũng giữ chức vụ TGĐ thay cho ông Nguyễn Anh Đức.

2. Quyết định số 06/QĐ- HDQT ngày 18/2/2016 về việc cho thôi giữ chức vụ TGĐ và là người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Anh Đức.

3. Quyết định số 07/QĐ- HDQT ngày 18/2/2016 về việc bổ nhiệm ông Trần Trọng Dũng- Phó TGĐ giữ chức vụ TGĐ và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

 

Trân trọng.