Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

31-05-2016

Kính gửi: Quý Cổ đông

VNI trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin (CBTT) như sau:

1. Ông Trần Việt Quân không còn là người được ủy quyền CBTT kể từ ngày 01/6/2016.

2. Ông Nguyễn Hoàng Mai- KTT kiêm Trưởng ban TCKT là người được ủy quyền CBTT kể từ ngày 01/6/2016.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền ( theo phụ lục 01 Thông tư 155/2015/TT- BTC).

- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Hoàng Mai (theo phụ lục 03 Thông tư 155/2015/TT- BTC).

Trân trọng kính báo./.