Thay đổi GĐ CN Quảng Ninh

15-01-2016

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 15/01/2016, HĐQT đã ban hành NQ số 05/2016/NQ- HĐQT về việc kiện toàn nhân sự CN Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Cho thôi kiêm nhiệm chức danh GĐ CN Quảng Ninh đối với bà Lê Thị Hà THanh- Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/01/2016.

3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Vịnh giữ chức GĐ CN Quảng Ninh kể từ ngày 15/01/2016.

Trân trọng thông báo./.

 

Chi tiết Nghị quyết số 05/2016/NQ- HĐQT