QUYẾT ĐỊNH HĐQT THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN THÀNH QUANG - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC ĐIỀU HÀNH GIỮ CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY

14-03-2023

Kính gửi; Quý Cổ đông

HĐQT ban hành Quyết định thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Điều hành giữ chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không thay cho ông Trần Trọng Dũng

Chi tiết Quyết định.

Trân trọng kính báo./.