QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VỀ VIỆC CHO THÔI GIỮ CHỨC VỤ TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỐI VỚI BÀ CAO THU HIỀN

25-04-2024

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Quyết định số  52/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2024 về việc cho thôi giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Cao Thu Hiền kể từ ngày 24/4/2024

Chi tiết Quyết định.

Trân trọng!