QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VỀ VIỆC CHO THÔI GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH ĐỐI VỚI ÔNG LÊ HỮU PHƯỚC

20-09-2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Quyết định số 103/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2023 thông qua việc cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh đối với ông Lê Hữu Phước.

Chi tiết Quyết định.

Trân trọng!