Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

05-03-2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Quyết định số 63/QĐ-SGDHN ngày 05/03/2021 về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chi tiết Quyết định.

Trân trọng!