Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

QĐ của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ Nghiệp vụ

13-06-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 12/6/2017, HĐQT đã ban hành Quyết định số 30/QĐ- HĐQT về việc bổ nhiệm bà Tào Thị Thanh Hoa giữ chức Phó Tổng Giám đốc Nghiệp vụ.

Chi tiết Quyết định và bản cung cấp thông tin.

Trân trọng kính báo./.