Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

QĐ của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Kế toán

06-06-2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Ngày 04/6/2019, HĐQT đã có Quyết định số 86/QĐ- HDQT về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Mai giữ chức Kế toán trưởng Kiêm Giám đốc Ban Tài chính Kế toán.

Chi tiết Quyết định.

Trân trọng kính báo./.