QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG BỔ NHIỆM ÔNG NGHIÊM XUÂN THÁI - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH GIỮ CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

28-03-2024

Kính gửi; Quý Cổ đông

HĐQT ban hành Quyết định thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Thái - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Điều hành giữ chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không thay cho ông Nguyễn Thành Quang.

Chi tiết Quyết định.

Trân trọng kính báo./.