Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về việc thành lập VNI Thái Nguyên

04-10-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 04/10/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Thái Nguyên (thuộc Tổng Cty CP Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.