Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về việc thành lập VNI Miền Nam, VNI Chợ Lớn, VNI Tân Sơn Nhất

19-06-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 19/6/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 42,42,44 về việc thành lập Công ty BHHK Miên Nam, Công ty BHHK Chợ Lớn, Công ty BHHK Tân Sơn Nhất (thuyộc Tổng Công ty CP Bảo hiêm Hàng không).

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.