Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về việc thành lập Văn phòng khu vực Tây Nam Bộ (tại An Giang)

21-04-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 21/4/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 26/2017/NQ- HĐQT về việc thành lập Văn phòng khu vực Tây Nam Bộ trực thuộc VNI ( tại An Giang).

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.