NQ HĐQT về việc thành lập Phòng Tài sản kỹ thuật, Phòng Hàng hải thuộc Ban Tài sản Kỹ thuật- Hàng hải

11-09-2018

KÍnh gửi: Quý Cổ đông

Ngày 06/9/2018, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 53/2018/NQ- HĐQT về việc thành lập Phòng Tài sản kỹ thuật, Phòng Hàng hải thuộc Ban Tài sản kỹ thuật- Hàng hải.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.