Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về việc thành lập Phòng Tài sản kỹ thuật, Phòng Hàng hải thuộc Ban Tài sản Kỹ thuật- Hàng hải

11-09-2018

KÍnh gửi: Quý Cổ đông

Ngày 06/9/2018, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 53/2018/NQ- HĐQT về việc thành lập Phòng Tài sản kỹ thuật, Phòng Hàng hải thuộc Ban Tài sản kỹ thuật- Hàng hải.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.