Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Vũng Tàu

09-05-2018

Kinh gửi: Quý Cổ đông

 

Ngày 07/5/2018, HĐQT đã ban hành NQ số 24/2018/NQ- HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Vũng Tàu (thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.