Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Vạn Xuân, Công ty Bảo hiểm Hàng không Kinh Đô

19-03-2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

VNI công bố NQ HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Vạn Xuân, Công ty Bảo hiểm Hàng không Kinh Đô (thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng./.