Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Long An

31-07-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 31/7/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết 49/2017/NQ- HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Long An (thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.