Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Thành

31-05-2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 31/5/2018, HĐQT đã ban hành NQ số 33/2018/NQ- HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Thành (thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.