Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Duyên Hải

05-08-2019

Kính gửi; Quý Cổ đông

Ngày 23/7/2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 65/2019/NQ- HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Duyên Hải (thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.