Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về việc đổi tên Công ty bảo hiểm Hàng không Thành Đô thành Công ty Bảo hiểm Hàng không Gia Định

20-08-2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

VNI công bố NQ HĐQT về việc đổi tên Công ty bảo hiểm Hàng không Thành Đô thành Công ty Bảo hiểm Hàng không Gia Định.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.