NQ HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông, thời gian nộp tiền tăng vốn điều lệ

03-01-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 03/01/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 01/2017/NQ- HĐQT về việc về thời gian chốt danh sách, chuyển nhượng quyền mua, thời gian nộp tiền mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau

  1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 13/01/2017
  2. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 16/01/2017 đến ngày 03/03/2017
  3. Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 16/01/2017 đến ngày 17/03/2017

Chi tiết Nghị quyết số 01/2017/NQ- HĐQT.

Trân trọng kínhb báo./.