Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về việc bổ nhiệm lại TGĐ

17-02-2017

   Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 17/02/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 15/2017/NQ-HDQT về việc bổ nhiệm lại ông Trần Trọng Dũng giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 18/02/2017.

Chi tiết Nghị quyết số 15/2017/NQ- HĐQT và bản cung cấp thông tin theo Phụ lục 03- Thông tư 155/2015/TT- BTC.

Trân trọng kính báo./.