Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó TGĐ Nghiệp vụ

03-08-2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 01/8/2018, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại bà Tào Thị Thanh Hoa giữ chức Phó TGĐ Nghiệp vụ, thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2018.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.