NQ HĐQT VỀ VIÊC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG LÊ HỮU PHƯỚC, ÔNG PHẠM ĐỨC TỰ, ÔNG BÙI HỮU ÁNH GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH KINH DOANH

01-09-2020

Kính gửi; Quý Cổ đông

HĐQT VNI ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại ông Lê Hữu Phước, ông Phạm Đức Tự, ông Bùi Hữu Ánh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.

Chi tiết Nghị quyết

Trân trọng kính báo./