NQ HĐQT VỀ VIÊC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG NGUYỄN THÀNH QUANG – PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIỮ CHỨC VỤ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

27-12-2021

Kính gửi; Quý Cổ đông

HĐQT ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thành Quang – Phó chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 25/12/2021.

Chi tiết Nghị Quyết

Trân trọng kính báo./.