NQ HĐQT VỀ THÔNG VIỆC VIỆC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 1.000 TỶ ĐỒNG

20-01-2021

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 20/1/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ- HĐQT về việc thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.