NQ HĐQT về thông việc việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cp

24-05-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 23/5/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 30/2017/NQ- HĐQT về việc thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng.

Chi tiết Nghị quyết số 30/2017/NQ- HĐQT.

Trân trọng kính báo./.