Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về thông qua kết quả nộp tiền mua cp, thông qua việc chào bán cp chưa phân phối hết

19-04-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 19/4/2017, HĐQT VNI đã ban hành Nghị quyết số 22/2017/NQ- HĐQT về việc thông qua kết quả nộp tiền mua cp, thông qua việc chào bán cp chưa phân phối hết.

Chi tiết Nghị quyết số 22/2017/NQ- HĐQT.

Trân trọng kính báo./.