NQ HĐQT VỀ THỜI GIAN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA, THỜI GIAN NỘP TIẾN MUA CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ & THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

19-11-2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 18/11/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 97/2020/NQ-HĐQT về việc về thời gian chốt danh sách, chuyển nhượng quyền mua, thời gian nộp tiền mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ & Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau

  1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 30/11/2020
  2. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 04/12/2020 đến ngày 18/12/2020
  3. Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 04/12/2020 đến ngày 23/12/2020

Chi tiết Nghị quyết số 97/2020/NQ-HĐQT & Thông báo

Trân trọng kính báo./.