Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về thay đổi trụ sở Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Bắc

20-03-2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 01/3/2019, HDQT đã ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ- HĐQT về việc thay đổi trụ sở Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Bắc (Công ty thành viên thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.