NQ HĐQT về thay đổi tên Công ty thành viên dự kiến thành lập

22-06-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Ngày 21/6/2017, HĐQT đã ban hành 02 Nghị quyết:

-         Nghị quyết số 45/2017/NQ- HĐQT về việc đổi tên thành lập “Công ty Bảo hiểm Hàng không Chợ Lớn” thành “ Công ty Bảo hiểm Hàng không Bến Thành”.

-         Nghị quyết số 46/2017/NQ- HĐQT về việc đổi tên thành lập “Công ty Bảo hiểm Hàng không Miền Nam” thành “ Công ty Bảo hiểm Hàng không Thành Đô”.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.