Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Thủ đô

09-11-2016

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 09/11/2016, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 66/2016/NQ- HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm hàng không Thủ đô (thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.