Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nam Bộ

22-12-2016

          Kính gửi: QUý Cổ đông

 

Ngày 22/12/2016, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 76/2016/NQ- HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nam Bộ (thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.