Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ngãi

19-10-2016

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 19/10/2016, HĐQT VNI đã ban hành Nghị quyết số 64/2016/NQ- HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ngãi (thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.