Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Huế

26-03-2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 26/3/2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 25/2019/NQ- HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Huế (thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.