Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về thành lập CN: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bình Định, Đông Nam Bộ

12-04-2016

 Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 11/4/2016, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập các chi nhánh: Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bình Định, Đông Nam Bộ.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng công bố.