Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HDQT về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017

18-07-2017

Kính gửi Quý Cổ đông

Ngày 18/7/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-HDQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.