Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về KHKD năm 2018

03-01-2018

Kính gửi Quý Cổ đông

Ngày 02/01/2018, HĐQT đã ban hành:

- Nghị quyết số 01/2018/NQ- HĐQT về thông qua KHKD năm 2018;

- Nghị quyết số 02/2018/NQ- HĐQT về kiện toàn lại một số Ban tại trụ sở chính.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.