Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về giải thể VPKV Tây Nam Bộ

02-08-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 01/8/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 50/2017/NQ- HĐQT về việc giải thể Văn phòng khu vực sau khi đã được phép thành lập Công ty thành viên mới với tên gọi "Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nam Bộ".

Chi tiết  Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.