Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HĐQT về gia hạn thời gian phân phối cp của đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng

17-03-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Ngày 17/3/2017, HĐQT đã ban hành NQ số 18/2017/NQ- HĐQT về gia hạn thời gian phân phối cp của đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng; thời gian xin gia hạn phân phối cổ phiếu đến hết ngày 21 tháng 4 năm 2017.

Trân trọng kính báo.

Chi tiết NQ số 18/2017/NQ- HĐQT