Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ HDQT về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh 2017

12-06-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 05/6/2017, HĐQT đã ban hành NQ số 38/2017/NQ- HĐQT về điểu chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2017, các chỉ tiêu còn lại giư nguyên như KHKD đã được thông qua.

Chi tiết NQ số 38/2017/NQ- HĐQT.

Trân trọng kính báo./.