NQ HĐQT thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04-04-2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2022, chậm nhất vào ngày 30/06/2022.

Chi tiết quyết nghị.

Trân trọng!