NQ HĐQT THÔNG QUA VIỆC LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

23-03-2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023 thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chậm nhất ngày 30/6/2023.

Chi tiết Nghị Quyết

Trân trọng!