NQ HĐQT THÔNG QUA VIỆC LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

29-03-2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐQT ngày 29/03/2021 thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chậm nhất ngày 30/6/2021.

Chi tiết Quyết định.

Trân trọng!