Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ của HĐQT về việc thành lập Phòng Marketing thuộc Ban Kế hoạch Đầu tư và Phát triển Kinh doanh

23-11-2016

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 23/11/2016, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 71/2016/NQ- HĐQT về việc thành lập Phòng Marketing thuộc Ban Kế hoạch Đầu tư và Phát triển Kinh doanh.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.