Nghị quyết HĐQT v/v đăng ký giao dịch trên Upcom và thời gian chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký

05-11-2020

Kính gửi: Quý cổ đông, 

Ngày 4/11/2020, HĐQT đã có Nghị quyết số 91/2020/NQ-HĐQT v/v đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông báo số 2067/TB-HĐQT vv chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thời gian chốt danh sách: 16h00 ngày 05/11/2020.

Chi tiết Nghị quyết và Thông báo đính kèm.

Trân trọng kính báo ./.