Nghị quyết HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông

19-09-2022

Kính gửi: Quý cổ đông,

VNI xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông

Chi tiết Nghị quyết và Thông báo.

Trân trọng kính báo./.